เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนำเสนองาน Powerpoint

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลังจบบทเรียนนี้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ

1. การเริ่มใช้งานโปรแกรม Powerpoint 2007

2. รู้จักส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

3. การสร้างงานนำเสนอใหม่จาก Template

4. การสร้างงานนำเสนองานเปล่า

5. การบันทึกงานนำเสนอ