6042555

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนเข้าชั้นเรียนนี้เพื่อซ่อมและเสริมความรู้ในรายวิชา ว30225