home6042555
person
6042555

ผู้สอน
นาง นภาพร พินิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6042555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3916

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนเข้าชั้นเรียนนี้เพื่อซ่อมและเสริมความรู้ในรายวิชา ว30225


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)