home6042555
personperson_add
6042555

ผู้สอน
นาง นภาพร พินิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6042555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3916

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนเข้าชั้นเรียนนี้เพื่อซ่อมและเสริมความรู้ในรายวิชา ว30225


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)