ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น


ผู้สอน
นางสาว จรรยา ทวีรส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

Class ID
39164

สถานศึกษา
กศน.ตำบลถ้ำทองหลาง
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา สค21002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง จำนวน 2 หน่วยกิต ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ ประเทศในทวีปเอเชีย 2. มีความรู้ ความเข้าใจดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 2. หลักธรรมสำคัญ ของการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3. การบริหารจิต ตามหลักศาสนา 4. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 5. วัฒนธรรม ประเพณี ที่สำคัญของประเทศไทยและทวีปเอเชีย 6. การอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม จริยธรรมทางสังคม ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย 7. โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน 8. การปฏิรูปการเมืองและจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของประชาชน 9. หลักการอยู่ร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 10. สถานการณ์และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในสังคมไทย 11. สิทธิมนุษยชน พื้นฐาน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญา สถาบันทางศาสนา การฝึกปฏิบัติ การทำโครงงาน การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ สถานการณ์จำลอง การสรุปผลการเรียนรู้ และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การวัดและประเมินผล ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและการตรวจผลงาน ฯลฯ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)