homeโครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3
personperson_add
โครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

ผู้สอน
นางสุนันท์ เมืองปาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39197

สถานศึกษา
อนุบาลมะนัง

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานพื้นฐานอาชีพพัฒนาทักษะในการคิด สืบค้นความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตามความสนใจของกลุ่มผู้ดําเนินการตามโครงการ มีโอกาสพัฒนาทักษะและรูปแบบให้ก้าวหน้าขึ้นตามลําดับโดยมีครูคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงาน ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถปรับพฤติกรรม ของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับ นำไปพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน ตลอดทั้งนำสมรรถนะใช้ไปในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)