homeโครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3
person
โครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

ผู้สอน
นางสุนันท์ เมืองปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงานพื้นฐานอาชีพ ม.3

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39197

สถานศึกษา
อนุบาลมะนัง

คำอธิบายวิชา

โครงงานพื้นฐานอาชีพพัฒนาทักษะในการคิด สืบค้นความรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตามความสนใจของกลุ่มผู้ดําเนินการตามโครงการ มีโอกาสพัฒนาทักษะและรูปแบบให้ก้าวหน้าขึ้นตามลําดับโดยมีครูคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงาน ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถปรับพฤติกรรม ของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับ นำไปพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน ตลอดทั้งนำสมรรถนะใช้ไปในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)