ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในหัวข้อ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์