ซ่อมเสริมภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้ามาใช้บริการห้องเรียนนี้ได้