homeวิทยาศาสตร์ 6/5 ปีการศึกษา 2562
person
วิทยาศาสตร์ 6/5 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นาง นัฐญา ไหมฉิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 6/5 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39213

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์ อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหาร ความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม กับเพศและวัย การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรมนุษย์ แนวทางในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกสาร วิธีการแยกสาร โดยการร่อน การตกตะกอน การกรองการระเหิด การระเหยแห้ง การเลือกใช้สาร แรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุ แรงพยุงของเหลว การจมหรือการลอยตัวของวัตถุ การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การต่อวงจรไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน ไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน การเกิดสนามแม่เหล็ก ประเภทของหิน การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัย การเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด ว 1.1 ป 6/1, ป 6/2, ป 6/3
ว 2.2 ป 6/1, ป 6/2 , ป 6/3, ป 6/4 , ป 6/5 ว 3.1 ป6/4, ป 6/5
ว 4.1 ป 5/1 ,ป 5/4 ว 5.1 ป 6/1, ป 6/2, ป 6/3, ป 6/4 ,ป 6/5
ว 6.1 ป6/1, ป6/2, ป6/3
ว 7.1 ป6/1
ว 7.2 ป6/1
ว 8.1 ป6/1, ป6/2, ป6/3, ป6/4 ,ป6/5 ,ป6/6 , ป6/7 , ป6/8 รวมทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)