English for Social Science 1


ผู้สอน
นาง วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Social Science 1

รหัสวิชา
3922

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

กระบวนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ (English for Social Science 1) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้สอนได้พัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชานี้ โดยเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Blended-learning) ปรับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการได้รับประสบการณ์จริง  และผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books