เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Social Science 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ (English for Social Science 1) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้สอนได้พัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชานี้ โดยเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Blended-learning) ปรับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการได้รับประสบการณ์จริง  และผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต