homeการควบคุมคุณภาพอาหาร
personperson_add
การควบคุมคุณภาพอาหาร

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การควบคุมคุณภาพอาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39230

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพ และการตรวจวัดคุณภาพของอาหาร การใช้ประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพอาหาร การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ และเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)