homeการควบคุมคุณภาพอาหาร
person
การควบคุมคุณภาพอาหาร

ผู้สอน
person
นางสาว ขนิษฐา หมวดเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพอาหาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39230

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพ และการตรวจวัดคุณภาพของอาหาร การใช้ประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพอาหาร การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ และเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)