เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการจัดดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น  การเตรียมดอกไม้ การเก็บรักษาดอกไม้ ก่อนและหลังการจัด  การวางแผนการจัดดอกไม้ การดำเนินธุรกิจการจัดดอกไม้

ปฏิบัติ  การออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สำหรับจัดดอกไม้  ตามหลักองค์ประกอบศิลป์  จัดดอกไม้เชิงธุรกิจ  คำนวนราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการจัดการในการทำงาน  กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  เสียสละ  มีประสบการณ์ในการงานอาชีพสุุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตบย์สุจริต  ขยัน  อดทน  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ