homeการจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
การจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3924

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาวิธีการจัดดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น  การเตรียมดอกไม้ การเก็บรักษาดอกไม้ ก่อนและหลังการจัด  การวางแผนการจัดดอกไม้ การดำเนินธุรกิจการจัดดอกไม้

ปฏิบัติ  การออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สำหรับจัดดอกไม้  ตามหลักองค์ประกอบศิลป์  จัดดอกไม้เชิงธุรกิจ  คำนวนราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการจัดการในการทำงาน  กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  เสียสละ  มีประสบการณ์ในการงานอาชีพสุุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตบย์สุจริต  ขยัน  อดทน  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)