homeการจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
การจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง พรประภา วัชรคุปต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดดอกไม้สู่สากล ง 21216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3924

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการจัดดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น  การเตรียมดอกไม้ การเก็บรักษาดอกไม้ ก่อนและหลังการจัด  การวางแผนการจัดดอกไม้ การดำเนินธุรกิจการจัดดอกไม้

ปฏิบัติ  การออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สำหรับจัดดอกไม้  ตามหลักองค์ประกอบศิลป์  จัดดอกไม้เชิงธุรกิจ  คำนวนราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการจัดการในการทำงาน  กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  เสียสละ  มีประสบการณ์ในการงานอาชีพสุุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตบย์สุจริต  ขยัน  อดทน  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)