เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 41201 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนเวลา 20 ชั่วโมง สอนโดย นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึง ประวัติ การทำงาน บทบาท และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสำคัญของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การนำไปใช้ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหา ประยุกต์การทำชิ้นงาน โครงงาน และสร้างงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ