ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย จักรี บุญประสิทธิ์

โรงเรียนสหธาตุศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ