ห้องเรียนจิปาะถะ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ผ่านชีวิตและจิตใจ