homeสังคมศึกษา-การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
personperson_add
สังคมศึกษา-การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา-การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39304

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา  การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ปฏิบัติการการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)