homeBIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562
personperson_add
BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIS0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39305

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)