ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ (กลุ่มการค้าสมัยใหม่)


ผู้สอน
bukharee lemok
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ (กลุ่มการค้าสมัยใหม่)

Class ID
39312

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและประเมินข้อมูล การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)