home62-2 4952108-60 การวัดและประเมินทางสุขภาพ [กศ.บป.]
person
62-2 4952108-60 การวัดและประเมินทางสุขภาพ [กศ.บป.]

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
62-2 4952108-60 การวัดและประเมินทางสุขภาพ [กศ.บป.]

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39324

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ หลักและวิธีการวัดและประเมินสุขภาพ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการวัดและประเมินสุขภาพแบบต่าง ๆ การสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผลการทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)