เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพัฒนาระบบชั้นเรียน "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนทนาในประเด็นการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทบทวน และประมวลเป็นองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกระบบหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีความก้าวหน้าในสาระการเรียนรู้นี้ อันจะส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ต่อไป