homeทช 11003 ศิลปศึกษา ระดับ ประถม
person
ทช 11003 ศิลปศึกษา ระดับ ประถม

ผู้สอน
นางสาว อมรา วุ่นดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทช 11003 ศิลปศึกษา ระดับ ประถม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39370

สถานศึกษา
กศน.ตำบลบางไทร

คำอธิบายวิชา

1.อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงามและความไพเราะของทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 2.อธิบายความรู้พื้นฐานของทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 3.สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4.ชื่นชม เห็นคุณค่าทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 5.วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ งานด้านทัศนศิป์ และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 6.อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์พื้นบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)