ปวส.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการวีดิทัศน์ดิจิตอล รหัสวิชา 3308-2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก