homeม4/ุ6
person
ม4/ุ6

ผู้สอน
นาย สมศักดิ์ ช่างศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม4/ุ6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39387

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ศ 33102 รายวิชาศิลปะพื้นฐาน(สาระดนตรี) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงดนตรีไทยและสากล ปัจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม โน้ตดนตรีไทยและสากล การประเมินผลงานดนตรี การนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ยุคสมัยของดนตรี ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม บทบาทของดนตรีในการสะท้อนสังคม แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรีให้ได้ผลตามต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรี บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีได้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นความสำคัญและคุณค่าของดนตรีและนำความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆตลอดจนสร้างสรรค์งานดนตรี เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ชื่นชมดนตรีที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)