เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส  3204-2001

แนวคิด             

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าไอซีที หรือ ไอที เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะได้มีความรู้  ความเข้าใจในความหมาย  ขอบข่าย  ประเภท การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยทำให้   นักศึกษาสามารถใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

1.    ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ต่อชีวิตประจำวันและงานอาชีพ

2.    จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.    การวัดผลและการประเมินผล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้

2.    อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานอาชีพต่างๆ ได้

3.    ยกตัวอย่างงานอาชีพที่เกี่ยวพันกับคอมพิวเตอร์ได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อาจารย์สามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที