homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

ผู้สอน
นาย สมควร บุสุวะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3939

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส  3204-2001

แนวคิด             

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เรียกง่ายๆ ว่าไอซีที หรือ ไอที เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะได้มีความรู้  ความเข้าใจในความหมาย  ขอบข่าย  ประเภท การประยุกต์ใช้ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยทำให้   นักศึกษาสามารถใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

1.    ความสำคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ต่อชีวิตประจำวันและงานอาชีพ

2.    จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.    การวัดผลและการประเมินผล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้

2.    อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานอาชีพต่างๆ ได้

3.    ยกตัวอย่างงานอาชีพที่เกี่ยวพันกับคอมพิวเตอร์ได้

4.    มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อาจารย์สามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

 

 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)