home1061401 การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management) 2/2562
person
1061401 การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management) 2/2562

ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1061401 การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management) 2/2562

Class ID
39415

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการศึกษา การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)