ภาษามลายู/Bahasa Melayu ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2562


ผู้สอน
Miss Kasmining Baka
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษามลายู/Bahasa Melayu ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2562

Class ID
39420

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
คำอธิบายวิชา

รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)