home5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอาทิตย์ กลุ่ม 2)
personperson_add
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอาทิตย์ กลุ่ม 2)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันอาทิตย์ กลุ่ม 2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39422

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5

กลุ่มย่อย 1 อ.นิภาภัทร์ กุณฑล

กลุ่มย่อย 2 อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)