Palliative care ปี 4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Palliative care สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา CLME 405