เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี 8 ห้องเรียน

มีทั้งนักเรียนชายและหญิง

สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (+สาระเพิ่มเติม)

สอนคนเดียว