เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี 8 ห้องเรียน

มีทั้งนักเรียนชายและหญิง

สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (+สาระเพิ่มเติม)

สอนคนเดียว