5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 29)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 29)

Class ID
39478

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กลุ่ม วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคาร 23-702


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)