eia


ผู้สอน
จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
eia

Class ID
39483

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

ระบบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบต่างๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจ สังคม และการ ดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนา การจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)