เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IHM102 Tourism Industry

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Course Description

Meaning and the important of tourism industry, types and organization of the tourism industry and tourism resources, affect of transportation and development of the tourism industry. Tourism effected to economy, social, and environment and the preservation of tourism resource, technology for tourism, the organization related to tourism, the policy of tourism promotion from state, future and opportunitiy of tourism and career in the tourism industry

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทของการคมนาคม พัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการท่องเที่ยว องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ แนวโน้มของการท่องเที่ยว โอกาสในการประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว