homeวงจรไฟฟ้า 1
personperson_add
วงจรไฟฟ้า 1

ผู้สอน
นาย ชลิต พานทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วงจรไฟฟ้า 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
395

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวงจรไฟฟ้า 1 (วงจรไฟฟ้ากระแสตรง)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)