homeสังคมพื้นฐาน ม.๓
personperson_add
สังคมพื้นฐาน ม.๓

ผู้สอน
นาย พิมพ์ ไชยสงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3950

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง

สาระเศรษฐศาสตร์

สาระภูมิศาสตรี์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)