homeสังคมพื้นฐาน ม.๓
person
สังคมพื้นฐาน ม.๓

ผู้สอน
นาย พิมพ์ ไชยสงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมพื้นฐาน ม.๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3950

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง

สาระเศรษฐศาสตร์

สาระภูมิศาสตรี์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)