สังคมพื้นฐาน ม.๓

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สาระพระพุทธศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง

สาระเศรษฐศาสตร์

สาระภูมิศาสตรี์