homeพ31101สุขศึกษา ม.4
personperson_add
พ31101สุขศึกษา ม.4

ผู้สอน
นาย เอนก ประเสริฐ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พ31101สุขศึกษา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3953

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษากระบวนการสร้างเสริมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค ความปลอดภัยในชุมชน สารเสพติด อุบัติเหตุ  การใช้ยา และความรุนแรง

                โดยให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก เน้นการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียน เพื่อนำไปทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

                เห็นคุณค่าและความสำคัญ­ของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแลรักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.4-6/1

พ 2.1 ม.4-6/1

พ 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2

พ 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4

 

ตัวชี้วัด

1. อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานระบบอวัยวะต่าง ๆ

                2. วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต

                3. วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน

                4. วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค

                5. วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

                6. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม

7. วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

8. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม

9. มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)