homeสังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
personperson_add
สังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62

ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
39542

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

nกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)