homeสังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62
person
สังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62

ผู้สอน
พะเยาว์ ละกะเต็บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39542

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

nกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ ผลกระทบทางการศึกษาต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการจัดการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)