home477-310 Human-Computer Interaction - HCI (2/62)
person
477-310 Human-Computer Interaction - HCI (2/62)

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
477-310 Human-Computer Interaction - HCI (2/62)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39585

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course

เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้วนักศึกษาควรมีความสามารถดังต่อไปนี้

  • อธิบายความสำคัญของปัจจัยหลักเชิงมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศได้
  • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ได้
  • อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้

2. คำอธิบายรายวิชา Course Description

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ วิศวกรรมยูสบิลิตี้ หลักการและเทคนิคของการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเน้นความสำคัญของผู้ใช้เป็นหลัก หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิคออกแบบส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิคการประเมินยูสบิลิตี้ การพัฒนาชุมชนออกไลน์ สารสนเทศศาสตร์สังคม

Introduction to Human-Computer Interaction (HCI), psychology of users in using computers, human factors in information systems, usability engineering, user-centered system development, user requirement gathering and analysis concepts and techniques, user interface design concepts and techniques, usability evaluation concepts and techniques, online community development, social informatics

3. ตำราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials

4. อุปกรณ์ทำงานกลุ่มแต่ละสัปดาห์ กลุ่มละ 5 คน

  • สี permanent markers หลายสี
  • กระดาษพรุ๊ป
  • สก๊อตเทป

5. แผนการสอน Teaching Plan

No.DateTopic
1Overview of Human Computer Interaction
Syllabus, ClassStart, Group setup
2Ex 1/10 + presentation (2%)
3Human Information Processing
4Ex 2/10 - Wireframe เว็บเพจที่ชอบและไม่ชอบ + presentation (2%)
5User-centered system development
6Ex 3/10 - kickoff meetings
7User research - Persona
8Ex 4/10 - Persona
9User research - Scenario
10Ex 5/10 - Scenario
11Information architecture design
12Ex 6/10 - IA design
13User interface design
14Ex 7/10 - Infographic design
15UI patterns & Prototype
16Ex 8/10 - interface design - Pinterest
17Usability evaluation - Heuristic evaluation
18Ex 9/10
19Usability evaluation - User testing
20Ex 10/10
21GitHub + How TO - Build a Web Site
22Quiz + W3.CSS + Paired Project
23Quiz + HTML5 + Project
24Quiz + CSS3 + Project
25Quiz + Javascript + Project
26Quiz + W3.JS + Project
27Project
28Project
29Project
30Final Prep + Project Presentation

6. การประเมินผล

วิธีการประเมิน

Evaluation Methods

สัดส่วนของการประเมิน

Percentage of Evaluation

Midterm exam

30

Final exam

30

Quizzes + Exercises

30

Pair Project 

107. การตัดเกรดอิงเกณฑ์

A (ดีเยี่ยม)

80 - 100

B+ (ดีมาก)

75 - 79

B (ดี)

70 - 74

C+ (พอใช้)

65 - 69

C (ค่อนข้างดี)

60 - 64

D+ (อ่อน)

55 - 59

D (อ่อนมาก)

50 - 54

E (ตก)

0 - 49


8. Course Policies:

Missed Classes: The student is responsible for obtaining material distributed on class days when he/she was absent. This can be done through contacting a classmate who was present or by contacting the instructor during his office hours or other times. Missed or late quizzes can not be made up under any circumstances but with good cause and adequate notice, an early quiz may be given.

Assignments: All assignments are due at the end of class on the date due. No exceptions are made.

Academic Dishonesty: Plagiarism and cheating are serious offenses and may be punished by failure on exam, paper or project; failure in course; and or expulsion from the University. For more information refer to the "Academic Dishonesty" policy in the University Undergraduate Catalog. For this class, it is permissible to assist classmates in general discussions of computing techniques. General advice and interaction are encouraged. Each person, however, must develop his or her own solutions to the assigned projects, assignments, and tasks. In other words, students may not "work together" on graded assignments.

Need for Assistance: If you have any condition, such as a physical or learning disability, which will make it difficult for you to carry out the work as I have outlined it, or which will require academic accommodations, please notify me as soon as possible.

Incomplete Policy: Students will not be given an incomplete grade in the course without sound reason and documented evidence as described in the Student Handbook. In any case, for a student to receive an incomplete, he or she must be passing and must have completed a significant portion of the course.

eLearning: It will be used for class content (e.g., class slides and assignment descriptions) and the recording of grades. Slides will be posted before class. Class announcements (e.g., change in assignment dates) will also be posted. It is the students’ responsibility to keep up with the changes that are posted on eLearning.

Make­up Exams: No make­up tests/workshops/case studies will be offered except on medical or educational grounds. You will be required to provide necessary documentations.

Attendance Policy: Attendance is extremely important. Students are expected to attend all classes in order to achieve maximum success.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)