วิทย์ ม.1การแยกสาร(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การแยกสาร