ศป 032 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ


ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศป 032 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

รหัสวิชา
3964

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

 

          ศป ๐๓๒       ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ                              ๓ (๒ - ๒ – ๕)

 

          LA 032         Thai Language for Foreigners

 

 

คำอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  เพื่อเข้าใจสารอย่างครบถ้วน ทักษะการอ่าน เพื่อฝึกการออกเสียง และจับใจความสำคัญ  ทักษะการพูด เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียน โดยฝึกการจัดลำดับความคิด การวางโครงเรื่อง ฝึกใช้คำ ประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

(บรรยาย ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง / สัปดาห์)

         

Course Description

 

Practice four language skills, that is , listening skills for comprehending  the whole message, reading skills for practicing the pronunciation  and getting  the main ideas, speaking skills for delivering  knowledge, experience and  opinion, writing skills for organizing a series of ideas , proposing  a plot , training to create words, sentences , editing paragraphs, and creating  a variety of genres. 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books