เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศป 032 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

          ศป ๐๓๒       ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ                              ๓ (๒ - ๒ – ๕)

 

          LA 032         Thai Language for Foreigners

 

 

คำอธิบายรายวิชา  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง  เพื่อเข้าใจสารอย่างครบถ้วน ทักษะการอ่าน เพื่อฝึกการออกเสียง และจับใจความสำคัญ  ทักษะการพูด เพื่อถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น  ทักษะการเขียน โดยฝึกการจัดลำดับความคิด การวางโครงเรื่อง ฝึกใช้คำ ประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า  เพื่อสร้างงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

(บรรยาย ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง / สัปดาห์)

         

Course Description

 

Practice four language skills, that is , listening skills for comprehending  the whole message, reading skills for practicing the pronunciation  and getting  the main ideas, speaking skills for delivering  knowledge, experience and  opinion, writing skills for organizing a series of ideas , proposing  a plot , training to create words, sentences , editing paragraphs, and creating  a variety of genres.