home855-231 Glass & Metal Technology 62
person
855-231 Glass & Metal Technology 62

ผู้สอน
พรสถิตย์ สุขชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-231 Glass & Metal Technology 62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
39654

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ ความสำคัญ เกี่ยวกับโครงสร้างผลึก สมบัติจุลภาคและมหภาคของวัสดุโลหะวิทยาในกระบวนการผลิต คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ การแปรรูปโลหะเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง 2 ชิ้น กระป๋อง 3 ชิ้น เป็นต้น การทดสอบคุณสมบัติของโลหะและบรรจุภัณฑ์โลหะ คุณสมบัติพื้นฐานและชนิดของแก้วที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว การตรวจสอบและตำหนิของบรรจุภัณฑ์แก้ว การทดสอบคุณสมบัติของแก้วและบรรจุภัณฑ์จากแก้ว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)