วิทย์ ป.4การขยายพันธุ์พืช(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศ