นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.บ้านโคกลอย ทำข้อสอบด้วยความตั้งใจและมีความสุขในการทำข้อสอบนะครับ

จาก ครูโต้ง