วิทย์ ม.1การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การดูดกลืนแสง