วิทย์ ม.1 การถ่ายโอนความร้อน(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายโอนความร้อน