homeวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

ผู้สอน
นางสาว นิชาภา ด่านพานิชย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3978

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1

รายวิชา ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช การสร้างอาหารของพืช การลำเลียงอาหารของพืช การเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การสืบพันธุ์ของพืช เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องกับพืช ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ สมบัติของอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ว. 1.1 ม. 1/1, ว. 1.1 ม. 1/2 , ว. 1.1 ม. 1/3, ว. 1.1 ม. 1/4, ว. 1.1 ม. 1/5, ว. 1.1 ม. 1/6, ว. 1.1 ม. 1/7, ว. 1.1 ม. 1/8, ว. 1.1 ม. 1/9, ว. 1.1 ม. 1/10, ว. 1.1 ม. 1/11, ว. 1.1 ม. 1/12, ว. 1.1 ม. 1/13 ว. 6.1 ม. 1/1, ว. 6.1 ม. 1/2, ว. 6.1 ม. 1/3, ว. 6.1 ม. 1/4, ว. 6.1 ม. 1/5, ว. 6.1 ม. 1/6, ว. 6.1 ม. 1/7 ว. 8.1 ม. 1/1, ว. 8.1 ม. 1/2, ว. 8.1 ม. 1/3, ว. 8.1 ม. 1/4, ว. 8.1 ม. 1/5, ว. 8.1 ม. 1/6, ว. 8.1 ม. 1/7 , ว. 8.1 ม. 1/8, ว. 8.1 ม. 1/9

รวม 26 ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 2

รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์ การจำแนกสาร สารบริสุทธิ์ สารไม่บริสุทธิ์ สมบัติความเป็นกรด–เบส ของสาร การแยกสาร แรงและการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ แรงในแบบต่างๆ แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ โดยการสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ว. 3.1 ม. 1/1, ว. 3.1 ม. 1/2 , ว. 3.1 ม. 1/3, ว. 3.1 ม.1/4 ว. 3.2 ม. 1/1, ว. 3.2 ม. 1/2 , ว. 3.2 ม. 1/3 ว. 4.1 ม. 1/1, ว. 4.1 ม. 1/2 ว. 5.1 ม. 1/1, ว. 5.1 ม. 1/2 , ว. 5.1 ม. 1/3, ว. 5.1 ม.1/4 ว. 8.1 ม. 1/1, ว. 8.1 ม. 1/2, ว. 8.1 ม. 1/3, ว. 8.1 ม. 1/4, ว. 8.1 ม. 1/5, ว. 8.1 ม. 1/6, ว. 8.1 ม. 1/7 , ว. 8.1 ม. 1/8, ว. 8.1 ม. 1/9

รวม 22 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)