วิทย์ ม.1สมดุลความร้อน(ครูจงจินต์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สมดุลความร้อน