สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น


ผู้สอน
นาย วิชิต งานว่อง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

รหัสวิชา
39917

สถานศึกษา
กศน.อำเภอทับปุด

คำอธิบายวิชา

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข มีประชากรอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ มีภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อที่แตกต่างกัน การให้ ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ หลักธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ค่านิยมของประเทศต่าง ๆ ตลอดจน ความเป็นมา หลักการ ความสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการอยู่ร่วมกัน หลักการ สำคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สามัคคี ปรองดอง หลักสิทธิมนุษยชน และความตระหนักในการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันและปราบปราม การทุจริต จะทำให้คนในสังคมไทยสามารถ นำหลักการ คำสอนและกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมมาปรับ ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง มีความสุข อันจะส่งผลต่อความสันติสุขของสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books