ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค 31001


ผู้สอน
นางสาว ภาสินี รักเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค 31001

Class ID
39932

สถานศึกษา
กศน.ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
คำอธิบายวิชา

เป็นสาระที่เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำเนิดศาสนาและศาสดาของศาสนาต่าง ๆ หลักธรรมสำคัญของศาสนาต่าง ๆ การเผยแพร่ศาสนา ความขัดแย้งในศาสนา การปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข การฝึกจิตในแต่ละศาสนา การพัฒนาปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีด้านภาษา การแต่งกาย อาหาร ประเพณีสำคัญ ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในโลก การอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี การมีส่วนร่วมในการสืบทอดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมตามประเพณีของชาติ และการเลือกปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและ สังคมไทย ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและประเทศต่าง ๆ ในโลกการปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมไม่เป็นที่พึงประสงค์ในสังคมไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)