home855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2-2562
person
855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2-2562

ผู้สอน
person
พรอุษา จิตพุทธิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2-2562

หมายเลขของวิชา (Class ID)
39943

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ รวมทั้งการนำไปใช้งานClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)