857-322 Quality Assurance and Quality Control in Food Industry (2-2562)


ผู้สอน
Kanya Auckaraaree
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-322 Quality Assurance and Quality Control in Food Industry (2-2562)

Class ID
39945

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ความหมายของคุณภาพ แนวคิดและหลักการของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพ (ISO) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ กรณีศึกษาของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)