ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูจิราภรณ์ เชียงจันทร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก