วิทย์เซลล์ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านถืมตอง เรียน เรื่อง เซลล์ ชั้น ม. 1